تعرفه ها

 • رایگان
 • ماهانه 0 تومان
 • 5 المان
 • المان های مجاز


 • همراه با تبلیغات
 • در این بسته از 1 المان فیدخوان می توانید استفاده کنید.
  هر المان فیدخوان میتواند حداکثر 5 عضو داشته باشد.
  امکان ارسال به کانال وجود دارد.
 • 20.00 مگابایت فضا
 • مبتدی
 • ماهانه 3000 تومان
 • 10 المان
 • المان های مجاز


 • حذف تبلیغات
 • در این بسته از 1 المان فیدخوان می توانید استفاده کنید.
  هر المان فیدخوان میتواند حداکثر 1000 عضو داشته باشد.
  امکان ارسال به کانال وجود دارد.
 • 50.00 مگابایت فضا
 • نیمه حرفه ای
 • ماهانه 5000 تومان
 • 15 المان
 • المان های مجاز


 • حذف تبلیغات
 • در این بسته از 3 المان فیدخوان می توانید استفاده کنید.
  هر المان فیدخوان میتواند حداکثر 3000 عضو داشته باشد.
  امکان ارسال به کانال وجود دارد.
 • 70.00 مگابایت فضا
 • حرفه ای
 • ماهانه 10000 تومان
 • 30 المان
 • المان های مجاز


 • حذف تبلیغات
 • در این بسته از 5 المان فیدخوان می توانید استفاده کنید.
  هر المان فیدخوان میتواند حداکثر 5000 عضو داشته باشد.
  امکان ارسال به کانال وجود دارد.
 • 100.00 مگابایت فضا